เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

SWU 141(B15)1/55 ชื่อวิชา : INFORMATION LITERACY SKILLS

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

รหัสวิชา 
 SWU141
 
ชื่อวิชาภาษาไทย 
 ทักษะการรู้สารสนเทศ
 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
 INFORMATION LITERACY SKILLS
 
หน่วยกิต 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 
ระดับ ปริญญาตรี
 
 
คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความสำคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ 
และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนฝึกทักษะการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อบุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในยุคสังคมสารสนเทศ 
2. เพื่อให้นิสิตมีทักษะขั้นพื้นฐานในการใช้งานและรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
3. เพื่อให้นิสิตรู้จักแหล่งข้อมูลและสารสนเทศ วิธีการค้นหา การประเมิน และนำสารสนเทศไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
โดยเห็นคุณค่าของสารสนเทศที่มีต่อตนเองและสังคม
4. เพื่อให้สามารถนำเสนอสารสนเทศด้วยวิธีการและรูปแบบที่ถูกต้องได้อย่างเหมาะสม
5. เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงจรรยาบรรณในการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ