เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ER 2101 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ sec. 09 พฤหัสบดี 12.00-15.00 น.

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ER 2101    การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้                                            3(3-0-6)

               Measurement and Evaluation of Learning

คำอธิบายรายวิชา

              ความหมาย ความสำคัญ หลักการและกระบวนการของการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ พฤติกรรมทางการศึกษา วิธีการสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินการปฏิบัติ สถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การแปลความหมายจากการวัดและประเมินผล การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน