ER 2101 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ sec. 10 อังคาร เวลา 12.00-15.00 น.
ผู้สอน

ทิพย์เกสร กำปนาท

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ER 2101 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ sec. 10 อังคาร เวลา 12.00-15.00 น.

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31311

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

ER 2101    การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้                                            3(3-0-6)                     Measurement and Evaluation of Learning

คำอธิบายรายวิชา

              ความหมาย ความสำคัญ หลักการและกระบวนการของการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ พฤติกรรมทางการศึกษา วิธีการสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินการปฏิบัติ สถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การแปลความหมายจากการวัดและประเมินผล การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.