เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ER 2103 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา sec. 04 พฤหัสบดี เวลา 12.00-15.00 น.

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ER 2103         การวัดผลและประเมินผลการศึกษา                                               3(3-0-6)

                   Measurement and Evaluation of Educational

คำอธิบายรายวิชา           

            ศึกษาความหมาย ความสำคัญและกระบวนการของการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา พฤติกรรมของการศึกษา หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา วิ ธีการสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผล และประเมินผลการศึกษา  การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  การประเมินภาคปฏิบัติ  การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม  สถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวัดผลการศึกษา  การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ฝึกปฏิบัติการประเมินผลตามสภาพจริง การแปลความหมายจากการวัดและประเมินผล การนำผลการประเมินไปใช้ ในการปรับปรุง การจัดการเรียนรู้และหลักสูตร