เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3631211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1 (Microeconomics) 1/2561

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

Consumer’s Theory; demand and elasticity, market demand, Production function, cost theory, Price and output determination under competition, monopoly, oligopoly and monopolistic competition