homeหลักการคณิตศาสตร์
personperson_add
หลักการคณิตศาสตร์

ผู้สอน
person
ว่าที่ ร.ต. บรรจง วสุอนันต์กุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักการคณิตศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3133

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา  (Course Description)

                ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์  ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์เบื้องต้น  การใช้ตรรกศาสตร์พิสูจน์ในวิชาคณิตศาสตร์  ทฤษฎีเซตเบื้องต้น  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  ระบบจำนวนจริง  ระบบจำนวนเชิงซ้อน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)