หลักการคณิตศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา  (Course Description)

                ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์  ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์เบื้องต้น  การใช้ตรรกศาสตร์พิสูจน์ในวิชาคณิตศาสตร์  ทฤษฎีเซตเบื้องต้น  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  ระบบจำนวนจริง  ระบบจำนวนเชิงซ้อน