เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1/62 Data Structure and Algorithm [BIT 1.2]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิลาวัณย์ วิเศษวัชร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  ปี 1 ห้อง 2 

วันจันทร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 เวลา 12.30-15.30