เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สศ307 ยาและสารเสริมในการผลิตสัตว์​

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 จุดมุ่งหมายของรายวิชา          

1.เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานในการใช้ยาต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์          

2.นักศึกษาสามารถบอกถึง สรรพคุณ การออกฤทธิ์ การเก็บรักษา การใช้ยาเพื่อให้เกิดผลดีและลดอันตราย ในการเลี้ยงสัตว์ได้          

3.นักศึกษาสามารถบอก สารที่เสริมลงในอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มสมรรถภาพการผลิตสัตว์ได้

4. นักศึกษาสามารถทราบ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับยาและสารเสริมในการผลิตสัตว์