สศ307 ยาและสารเสริมในการผลิตสัตว์​


ผู้สอน
พชรพร ตาดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สศ307 ยาและสารเสริมในการผลิตสัตว์​

Class ID
31341

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำอธิบายวิชา

 จุดมุ่งหมายของรายวิชา          

1.เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานในการใช้ยาต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์          

2.นักศึกษาสามารถบอกถึง สรรพคุณ การออกฤทธิ์ การเก็บรักษา การใช้ยาเพื่อให้เกิดผลดีและลดอันตราย ในการเลี้ยงสัตว์ได้          

3.นักศึกษาสามารถบอก สารที่เสริมลงในอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มสมรรถภาพการผลิตสัตว์ได้

4. นักศึกษาสามารถทราบ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับยาและสารเสริมในการผลิตสัตว์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)