BCOM3601 SA SEC02 (1/61)
ผู้สอน

พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
BCOM3601 SA SEC02 (1/61)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31344

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบ ทางเลือกวิธีการพัฒนาระบบ กระบวนการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ความต้องการ การศึกษาความเป็นไปได้ การใช้แผนภาพแสดงแบบจำลองเพื่อการสื่อสาร เอกสารความต้องการระบบ และนำเสนอผลการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบด้วยแบบจำลองต่างๆ การออกแบบรายละเอียดซอฟต์แวร์ ได้แก่ การนำเข้า การแสดงผล การประมวลผล องค์ประกอบทางมนุษย์ในการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การออกแบบข้อมูลการเก็บบันทึกข้อมูลและฐานข้อมูล การสร้างซอฟต์แวร์ต้นแบบ การใช้แผนภาพแสดงแบบจำลองในการออกแบบ เอกสารทางเทคนิคของการออกแบบและการนำเสนอผลการออกแบบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.