homeการคิดและการตัดสินใจ
personperson_add
การคิดและการตัดสินใจ

ผู้สอน
person
ว่าที่ ร.ต. บรรจง วสุอนันต์กุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การคิดและการตัดสินใจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3135

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา  (Course Description)

                การศึกษาหลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  ฝึกทักษะตามกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ  เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา  หลักการใช้เหตุผล  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการตัดสินใจ  การประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์การตัดสินใจ  และกำหนดการเชิงเส้นการตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)