เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การคิดและการตัดสินใจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา  (Course Description)

                การศึกษาหลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  ฝึกทักษะตามกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ  เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา  หลักการใช้เหตุผล  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการตัดสินใจ  การประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์การตัดสินใจ  และกำหนดการเชิงเส้นการตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน