เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1/62 Application Software for Business [BIT 3.2]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิลาวัณย์ วิเศษวัชร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 

ชั้นปีที่ 3 ห้อง 2 

วันพุธ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 เวลา 8.30-12.30 น.