home409-11-02 Principles of Statistics
personperson_add
409-11-02 Principles of Statistics

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อริศรา เกสสมบูรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
409-11-02 Principles of Statistics

หมายเลขของวิชา (Class ID)
3136

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

รหัสและชื่อ

     409-11-02  หลักสถิติ  และ 499-11-02 สถิติขั้นต้น  Principles  of  Statistics

สภาพรายวิชา

     เป็นวิชาศึกษาทั่วไป  ทุกสาขาในหลักสูตรปริญญาตรี สายเกษตรศาสตร์

หน่วยกิต

     3  หน่วยกิต

จุดมุ่งหมายรายวิชา

     1.  เข้าใจวิธีหาค่าความน่าจะเป็น

     2.  เข้าใจวิธีการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มที่ไม่ต่อเนื่องและตัวแปรสุ่มที่ต่อเนื่อง

      3. เข้าใจวิธีการแจกแจงความน่าจะเป็นของกลุ่มตัวอย่าง

      4. เข้าใจหลักเกณฑ์การประมาณค่า

      5.  เข้าใจการทดสอบสมมติฐาน

      6. เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิจัยต่าง ๆ

      7.  ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน

คำอธิบายรายวิชา  

      ความรู้พื้นฐานทางสถิติ  ทฤษฎีความน่าจะเป็น  การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง  การสุ่มตัวอย่างและการcจกแจงกลุ่มตัวอย่าง   การประมาณค่าพารามิเตอร์  การทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)