เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โรคและปรสิตสัตว์น้ำ (Diseases and Parasite of Aquatic Animals) 06-115-301 1/61

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อุทร เจริญเดช

มหาวิทยาลัยคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

โรคและปรสิตสัตว์น้ำ      

Diseases and Parasite of Aquatic Animals   

06-115-301

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน02-241-003 จุลชีววิทยาทั่วไป

Prerequisite: 02-241-003 General Microbiology

ชั้นเรียนนี้ใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียนปกติเกี่ยวกับรายวิชา 06-115-301 โรคและปรสิตสัตว์น้ำ (Diseases and Parasite of Aquatic Animals) ซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อหาที่ทำการสอน คือ ความหมายของโรคและปรสิตสัตว์น้ำ กลไกการเกิดโรค การจำแนกชนิดของเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรค ระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์น้ำ การตรวจวินิจฉัยโรคชนิด อาการ และลักษณะของโรคและปรสิตในสัตว์น้ำ โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และสาเหตุอื่น ๆ การป้องกันและกำจัดโรคสัตว์น้ำและปฏิบัติการ