เรขาคณิตเบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา  (Course Description)

                ระบบสัจพจน์  เรขาคณิตยูคลิด  พัฒนาการเรขาคณิตยูคลิดโดยใช้แนวทางอื่น  วิเคราะห์เนื้อหาเรขาคณิตยูคลิดโดยใช้ระบบสัจพจน์  การค้นพบเรขาคณิตนอกระบบของยูคลิด