homeเรขาคณิตเบื้องต้น
personperson_add
เรขาคณิตเบื้องต้น

ผู้สอน
person
ว่าที่ ร.ต. บรรจง วสุอนันต์กุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เรขาคณิตเบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3137

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา  (Course Description)

                ระบบสัจพจน์  เรขาคณิตยูคลิด  พัฒนาการเรขาคณิตยูคลิดโดยใช้แนวทางอื่น  วิเคราะห์เนื้อหาเรขาคณิตยูคลิดโดยใช้ระบบสัจพจน์  การค้นพบเรขาคณิตนอกระบบของยูคลิด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)