เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

428-622 Human Capital Strategic Administration

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

กระบวนการเทคนิคและเครื่องมือในการวางแผนและเสริมสร้างขีดความสามารถของทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เกิดนวัตกรรมและความได้เปรียบในการแข่งขัน ธรรมภิบาลสำหรับองค์กร เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติงานเป็นทีมโดยใช้ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นฐาน

Process, techniques and tools of HCD planning and capabilities building to strengthen the potentials of organization in order to innovate and competitive advantage;  good government for organization;  focusing on working in teams of the students by conflict problem-based excercises in southern border provinces