เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

931-216 วิจัยทางการบริหารการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การเรียนรู้แนวคิด ระเบียบวิธีการวิจัย  ขอบข่ายการวิจัยการบริหารการศึกษา  การเขียนรายงานผลการวิจัย การนำเสนอและการเผยแพร่งานววิจัย  การประยุกต์ใช้งานววิจัยในการบริหารการศึกษา