คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา  (Course Description)

                ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์  พีชคณิตบูลีน  เซต  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  ระบบจำนวน  เลขฐานต่าง ๆ  โดยเฉพาะเลขฐาน 2, 8  และ 16  เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์