homeคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
personperson_add
คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
person
ว่าที่ ร.ต. บรรจง วสุอนันต์กุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3138

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา  (Course Description)

                ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์  พีชคณิตบูลีน  เซต  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  ระบบจำนวน  เลขฐานต่าง ๆ  โดยเฉพาะเลขฐาน 2, 8  และ 16  เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)