เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา  (Course Description)

                ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์  พีชคณิตบูลีน  เซต  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  ระบบจำนวน  เลขฐานต่าง ๆ  โดยเฉพาะเลขฐาน 2, 8  และ 16  เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์