ผู้สอน
อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

4112348 ภาษาการเขียนโปรแกรมร่วมสมัย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3140

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวความคิด องค์ประกอบและการเขียนโปรแกรมคำสั่งภาษาร่วมสมัยภาษาใดภาษาหนึ่ง
อาทิเช่น ชนิดของข้อมูล ค่าคงที่ ตัวแปร นิพจน์ คําสั่งรับข้อมูลเข้าและแสดงผลลัพธ์
คําสั่งในการกําหนดค่า คําสั่งควบคุม การประมวลผลข้อความ ชนิดข้อมูลโครงสร้าง
โปรแกรมย่อย การออกแบบโปรแกรมต่างๆ โดยการปฏิบัติจริง