เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4112348 ภาษาการเขียนโปรแกรมร่วมสมัย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาแนวความคิด องค์ประกอบและการเขียนโปรแกรมคำสั่งภาษาร่วมสมัยภาษาใดภาษาหนึ่ง
อาทิเช่น ชนิดของข้อมูล ค่าคงที่ ตัวแปร นิพจน์ คําสั่งรับข้อมูลเข้าและแสดงผลลัพธ์
คําสั่งในการกําหนดค่า คําสั่งควบคุม การประมวลผลข้อความ ชนิดข้อมูลโครงสร้าง
โปรแกรมย่อย การออกแบบโปรแกรมต่างๆ โดยการปฏิบัติจริง