home4112348 ภาษาการเขียนโปรแกรมร่วมสมัย
personperson_add
4112348 ภาษาการเขียนโปรแกรมร่วมสมัย

ผู้สอน
อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
4112348 ภาษาการเขียนโปรแกรมร่วมสมัย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3140

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวความคิด องค์ประกอบและการเขียนโปรแกรมคำสั่งภาษาร่วมสมัยภาษาใดภาษาหนึ่ง
อาทิเช่น ชนิดของข้อมูล ค่าคงที่ ตัวแปร นิพจน์ คําสั่งรับข้อมูลเข้าและแสดงผลลัพธ์
คําสั่งในการกําหนดค่า คําสั่งควบคุม การประมวลผลข้อความ ชนิดข้อมูลโครงสร้าง
โปรแกรมย่อย การออกแบบโปรแกรมต่างๆ โดยการปฏิบัติจริง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)