4112480 โครงงานทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา ค้นคว้า เขียนเค้าโครงงาน ปฏิบัติการ เขียนรายงานและนำเสนอผลงานเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียด้วยตนเอง (เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม) ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา โดยหัวข้อที่ศึกษาต้องไม่ซ้ำกับโครงงานของรายวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตร กระบวนการศึกษาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้กำหนด