4112480 โครงงานทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ผู้สอน

อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
4112480 โครงงานทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3141

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา ค้นคว้า เขียนเค้าโครงงาน ปฏิบัติการ เขียนรายงานและนำเสนอผลงานเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียด้วยตนเอง (เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม) ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา โดยหัวข้อที่ศึกษาต้องไม่ซ้ำกับโครงงานของรายวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตร กระบวนการศึกษาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้กำหนด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.