4112460 ปัญญาประดิษฐ์

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดของหลักการปัญญาประดิษฐ์วิธีการที่ใช้ในการทำให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เหมือนกับมีปัญญาอย่างมนุษย์ปัญหา และการแก้ปัญหาของปัญญา ประดิษฐ์ การค้นหาแบบต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแก้ปัญหา