home4112460 ปัญญาประดิษฐ์
person
4112460 ปัญญาประดิษฐ์

ผู้สอน
อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
4112460 ปัญญาประดิษฐ์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3142

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แนวคิดของหลักการปัญญาประดิษฐ์วิธีการที่ใช้ในการทำให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เหมือนกับมีปัญญาอย่างมนุษย์ปัญหา และการแก้ปัญหาของปัญญา ประดิษฐ์ การค้นหาแบบต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแก้ปัญหา
 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)