home4112460 ปัญญาประดิษฐ์
personperson_add
4112460 ปัญญาประดิษฐ์

ผู้สอน
อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
4112460 ปัญญาประดิษฐ์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3142

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดของหลักการปัญญาประดิษฐ์วิธีการที่ใช้ในการทำให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เหมือนกับมีปัญญาอย่างมนุษย์ปัญหา และการแก้ปัญหาของปัญญา ประดิษฐ์ การค้นหาแบบต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแก้ปัญหา
 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)