4112481 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการรับรู้ ทักษะ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพด้านมัลติมีเดีย