เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4112481 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการรับรู้ ทักษะ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพด้านมัลติมีเดีย