เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3563117 การจัดการสมัยใหม่ (Modern Management) 1/2561

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวคิด ทฤษฎีการจัดการ สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์การธุรกิจ วิธีการจัดการสมัยใหม่ ได้แก่ การจัดการความเสี่ยง การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ การจัดการความขัดแย้ง และเทคนิคอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน