homeเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร3
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร3

ผู้สอน
person
อาจารย์ วิมลพรรณ จงสุขมีทรัพย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3145

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

       การทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องทำอย่างเป็นขั้นตอนและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินการ
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงาน ผู้สร้างต้องสร้างงานตามหลักการทำโครงงาน มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ไม่คัดลอกงานผู้อื่น และไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น ดังนั้น การเขียนโปรแกรมให้ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการวางแผน
และการออกแบบโปรแกรม ซึ่งการออกแบบโครงสร้างโปรแกรมจึงถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
      การนำเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องเลือกใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดิจิทัลให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อสื่อสาร
ไปยังผู้รับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)