เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ธุรกิจและกฎหมายการเกษตร (1/2561)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา ธุรกิจและกฎหมายการเกษตร เป็นรายวิชาของนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาส่งเสริมการเกษตร