เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ED 5501 Dการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ป.บัณฑิต sec.03

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ED 5501        การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                                                  3(2-2-5)

                   Learning Measurement and Educational Evaluation


คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษา ปฏิบัติและวิเคราะห์ความสำคัญ หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การประเมินที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายทางการศึกษา และระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสร้างเครื่องมือวัดผลการศึกษา การใช้และการหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ การประเมินตามสภาพจริง การประมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน