เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

๑๐๖๑๔๐๑ การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหาร

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ แผนและกิจกรรมการนิเทศ และนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา