การจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนเข้าใจหลักการฐานข้อมูลเบื้องต้น และการจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์แอคเซส 2007 และ ไมโครซอฟต์แอคเซส 2010

ซึ่งประกอบด้วยหัวใจหลัก 4 อย่างคือ table(ตาราง) ,query(แบบสอบถาม),form(ฟอร์ม)และ report(รายงาน)