เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

61-1 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ [ภาคปกติ]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญ หลักการและแนวคิดของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ลักษณะและรูปแบบ ขั้นตอน และเครื่องมือการประเมินกรณีศึกษาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในประเทศไทย