เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

61-1 สุขภาพการเจริญพันธุ์ [ภาคปกติ]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมาย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และขอบข่ายของสุขภาพการเจริญพันธุ์ ข้อชี้วัดและสถานการณ์ด้านสุขภาพการเจริญพันธุ์ แนวทางการดำเนินงานและพัฒนางานด้านสุขภาพการเจริญพันธุ์ การเลือกคู่ครอง การเตรียมแต่งงาน การแต่งงาน การสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว การวางแผนครอบครัว และการเตรียมตัวเป็นพ่อแม่