เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

61-1 4951101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 [ภาคปกติ]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมายและความสำคัญของกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา โครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ การแบ่งเซลล์ หลักพื้นฐานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบความรู้สึกพิเศษ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบน้ำเหลือง