เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1-2018_SET0205_ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในงานด้านอุตสาหกรรม โดยพัฒนาและฝนทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม เช่น การอ่านบทความด้านเทคนิค บันทึกข้อความ คู่มือการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ ตามระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม เขียนรายงานสั้นๆ บรรยาย และนำเสนอ