เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1-2018_SIM0308_ภาษาอังกฤษในการจัดการอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการสืบค้นในงานด้านการจัดการอุตสาหกรรม โดยมุ่งพัฒนาและฝึกฝนทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนทนากับนายจ้างหรือลูกจ้างจากต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจการจัดการที่เกี่ยวข้อง เช่น บทความทางวิชาการ ข้อมูลทางด้านเทคนิค คู่มือการติดตั้งและการใช้งานวัสดุหรืออุปกรณ์ ฝึกการบรรยายนำเสนอผลงาน