ผู้สอน
นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน

ชื่อชั้นเรียน

MBC0510 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31481

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการในการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศขององค์การ ปัญหาที่มีอยู่ในระบบปัจจุบันความต้องการของผู้ใช้ การศึกษาความเป็นไปได้ เทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูล เทคนิคในการวิเคราะห์ Data Flow Diagram (DFD) พจนานุกรมข้อมูล คำอธิบายการประมวลผล ศึกษาการออกแบบระบบ การออกแบบข้อมูลเข้า การออกแบบกระบวนการ การออกแบบผลลัพธ์ การออกแบบฟอร์ม การออกแบบการโต้ตอบกับผู้ใช้และการออกแบบรายงาน