เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังเศรษฐกิจ Economic Aquatic Invertebrates 06113203 1/61

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อุทร เจริญเดช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังเศรษฐกิจ Economic Aquatic Invertebrates

06-113-203

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน02-241-001  ชีววิทยาทั่วไป

Prerequisite: 02-241-001  General Biology

ความสำคัญ ชนิด และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังเศรษฐกิจ  ปฏิบัติการสัณฐานและสรีรวิทยาของสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังเศรษฐกิจ การจำแนกและจัดหมวดหมู่ของสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังเศรษฐกิจ

Importance, species, and habitat of economic aquatic invertebrate; practice in morphology and physiology of economic aquatic invertebrate; classification and identification of economic aquatic invertebrate