เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

5012305 เทคโนโลยีสารสนเทศทางอุตสาหกรรมเกษตร 1/2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุอารีย์ นครพันธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

ระบบสารสนเทศในงานด้านอุตสาหกรรมเกษตรการบริหารทรัพยากรและการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตร ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุตสาหกรรมเกษตรปัญหาการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิธีการและปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อนำความรู้และวิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ไปสู่เกษตรกร การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทยและบางประเทศ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อดำเนินกิจการและสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการสื่อสารทั้งในองค์กร นอกองค์กร และระหว่างองค์กรด้วยระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการรูปแบบการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตร