เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

7010304 สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุอารีย์ นครพันธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

การประยุกต์งานทางสถิติสำหรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ด้านธุรกิจการเกษตร และวิทยาศาสตร์ ความน่าจะเป็น การกระจาย การสุ่ม ตัวอย่างการกระจาย การทดสอบ สมมติฐาน การประมาณค่าของการถดถอย