เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3631111 Economics for Business (06) 1/2561

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมผู้บริโภคและอุปสงค์ พฤติกรรมผู้ผลิต ต้นทุนการผลิตและอุปทาน ตลาดและการกำหนดราคา การค้าระหว่างประเทศ เครื่องชี้สภาพเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง