ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย คุณครูภาสธร  ยาวโนภาส