เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ห้องเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย คุณครูภาสธร  ยาวโนภาส