เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสอนภาษาไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปานฤทัย ช่อลำดวน

โรงเรียนพิณพลราชตั้งตรงจิต 12

เพื่อสอนนักเรียนในรายวิชาภาษาไทย