เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชานี้เน้นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับจานวนจริง ระบบเลขฐาน การคานวณระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน เมตริก ดีเทอร์มิแนนต์ กราฟต้นไม้ เซต และฟังก์ชั่น