homeการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
person
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ผู้สอน
ศรีอุดร แซ่อึ้ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3154

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

  สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 1/2555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)