homeการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
personperson_add
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ผู้สอน
ศรีอุดร แซ่อึ้ง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3154

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

  สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 1/2555


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)