ผู้สอน
พีรวัส หนูเกตุ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์(Strategic Management) MGT C


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31550

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกำหนดเป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการและเทคนิคการวางแผนธุรกิจ กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับองค์การและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การประเมินผลและการติดตาม