เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

แบบชุดฝึกทักษะการสอน เรื่องการเพิ่มเทคนิคพิเศษให้งานวิดีโอ โดยใช้ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ TAI (Team Assisted Individualization)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แบบชุดฝึกทักษะการสอน  เรื่องการเพิ่มเทคนิคพิเศษให้งานวิดีโอ  โดยใช้ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ TAI (Team Assisted Individualization)