เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

61-1 การสัมมนาอนามัยการเจริญพันธุ์ [กศ.บป.]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาค้นคว้าความก้าวหน้าของอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดทำบทความ วิเคราะห์สรุปความรู้ นำเสนอ และอภิปราย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์