เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English Web-based Learning

เกี่ยวกับชั้นเรียน

3000-1205     การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์                                                                  0-2-1

                   (Web-based English Learning)

หลักสูตร          ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชา         ทักษะชีวิต 

กลุ่มวิชา           ภาษาต่างประเทศ

จุดประสงค์รายวิชา

1.    มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้นหาแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ

2.    สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ

3.    ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการเรียนผ่านเว็บไซต์

 สมรรถนะรายวิชา

1.    ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ต่าง ๆ จากสื่อโสตทัศน์

2.    สืบค้นข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ต่าง ๆ

3.    เลือกเว็บไซต์ หรือ ใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ฝึกทักษะทางภาษาแบบออนไลน์ด้วยตนเอง

4.    ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง

คำอธิบายรายวิชา

                      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ต่าง ๆ การพัฒนาทักษะการฟังการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การอ่านบทความ ข่าว เรื่องสั้น ๆ การใช้โครงสร้างภาษา คำศัพท์ สำนวน การสืบค้นข้อมูลโดยใช้คำหลัก (Keywords) การสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ และการใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ