ผู้สอน
อาจารย์ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ๑/๒๕๖๑ (จันทร์ - ศุกร์)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31633

สถานศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เป็นเพียงสิ่งหนึ่งของสิ่งทั้งปวง