เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ธนะภนท์ แจ่มเพลง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ 2. มีทักษะในการกำหนดตลาดเป้าหมาย และวางแผนการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ การทำงานเป็นทีม ความมี มนุษยสัมพันธ์ และความซื่อสัตย์สุจริต

สมรรถนะรายวิชา 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ 2. แสดงความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการตลาด และตลาดเป้าหมาย 3. แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และองค์การที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ 4. วางแผนและจัดจำหน่ายสินค้าและบริการตามหลักการ 5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ

คำอธิบายรายวิชา     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ลักษณะตลาดสินค้าและบริการ สถานการณ์ทางการตลาด ตลาดเป้าหมาย ช่องทางการจัดจำหน่าย การขนส่งสินค้า การคลังสินค้า กฎหมาย และองค์การที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัด จำหน่ายสินค้าและบริการ