เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบรรจุภัณฑ์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ธนะภนท์ แจ่มเพลง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 1. เข้าใจหลักการบรรจุภัณฑ์ การออกแบบ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และวัสดุบรรจุภัณฑ์ 2. มีทักษะในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความประหยัด และ ความสนใจใฝ่รู้

สมรรถนะรายวิชา 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และวัสดุบรรจุภัณฑ์ 2. แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม 3. ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามหลักการ 4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

คำอธิบายรายวิชา     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบรรจุภัณฑ์ หน้าที่และประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ ประเภทและ ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ วัสดุบรรจุภัณฑ์ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

บรรจุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการบรรจุภัณฑ์