เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เชื้อเพลิง ปวส

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุรพงษ์ แดงซอน

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

ลักษณะรำยวิชำ
ชื่อวิชำ เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น รหัสวิชา 3101-3115
สภำพรำยวิชำ หมวดวิชาชีพ สาขางานยานยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
หน่วยกิต จานวน 2 หน่วยกิต
เวลำเรียน 36 ชั่วโมง/ 1 ภาคเรียน (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)
จุดประสงค์รำยวิชำ
1. เพื่อให้มีความเข้าใจ พื้นฐาน หลักการ และขบวนการผลิต เชื้อเพลิงวัสดุหล่อลื่น สารหล่อเย็น น้ามันไดดรอลิกส์ สาหรับยานยนต์
2. เพื่อให้มีความสามารถเลือกใช้เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้มีความสานึกที่ดีในการเลือกใช้เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นให้ถูกต้อง ประหยัดและรักษาสภาพแวดล้อม
มำตรฐำนรำยวิชำ
1. เข้าใจกระบวนการกลั่นผลิตเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
2. เลือกใช้เชื้อเพลิงยานยนต์
3. เลือกใช้วัสดุหล่อลื่นยานยนต์
4. เลือกใช้สารหล่อเย็นยานยนต์
5. เลือกใช้น้ามันไดดรอลิกส์ยานยนต์
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาแหล่งกาเนิด กระบวนการผลิต ชนิด คุณสมบัติของวัสดุ การเลือกใช้และเก็บรักษาเชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่น สารหล่อเย็น และน้ามันไดดรอลิกส์สาหรับยานยนต์