เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4147105 ชีววิทยาพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบของสิ่งมีชีวิต สารเคมีของชีวิต เซลล์ เนื้อเยื่อ เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ และวิวัฒนาการ